بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند۹۵(طراحی ونظارت)

بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند۹۵(طراحی ونظارت)

سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند۹۵طراحی ونظارت

همانطور که قول داده بودیم مجددا رتبه اول قبولی نظام مهندسی برق رو آی نماد با مدیریت مهندس مرتضی رضایی کسب کرد.این پیروزی شیرین رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. اولین کلید نیز توسط آی نماد منتشر شد که از لینک زیر قابل دانلود می باشد.

دانلود سوالات به همراه کلید رسمی آزمون نظارت برق اسفند۹۵

دانلود سوالات  آزمون طراحی برق اسفند۹۵

رسمی طراحی برق اسفند95 نظارت برق اسفند95 1

اولین کلید آزمون نظام مهندسی برق طراحی:

این کلید اولیه بود واحتمال تغییر باتوجه به سلیقه طراح است، این کلیدرا ملاک قبولی خودقراد ندهید.هرجا ذکر کردیم که”نیاز به بررسی بیشتر”یعنی سوال ابهام داشته وممکن است نظر طراح چیز دیگر باشد:

#سوال۱ ج طبق روش تستی گفته شده درصفحه۴۳۸ فصل۱۹ خلاصه روش ها

#سوال۲ د طبق صفحات سوال۱ ازآخرین پریزاولین طبقه

#سوال۳ گزینه د

#سوال۴ الف طبق صفحه۴۰۵و۴۰۶فصل شانزدهم خلاصه رو شهاباید برقگیرشامل وسیله حفاظتی باشد.دراستانداردهاذکرشده وسیله حفاظتی اضافه جریان ودرموردمحدودکننده صحبتی نشده است.

#سوال۵ د طبق مبحث۳

#سوال۶ ج مبحث۱۹

#سوال۷ طبق صفحه۱۳۹ خلاصه روش ها بدون شک گزینه د صحیح است

#سوال۸ ب

#سوال۹ الف طبق نکته۸ صفحه۱۷۷ فصل۵ خلاصه روش ها

#سوال۱۰ ب

#سوال۱۱ الف ن

#سوال۱۲ ج طبق سوالات تالیفی وهمچنین فیلم آموزشی نحوه زون بندی شب قبل ازآزمون

#سوال۱۳ ب

#سوال۱۴ ج درکولرها که احتمال برقگرفتگی بسیاربالاست نیاز به همبندی اضافی می باشد. پنج سیم وارد کولرمی شود.صحیح این است که پایه فلزی کولربه اسکلت فلزی ساختمان متصل شود. اما با توجه به گزینه ها وصل پایه به هادی حفاظتی نیز کارساز خواهد بود

#سوال۱۵ الف طبق صفحه۷۶ فصل دوم خلاصه روش ها

#سوال۱۶ ج شکل صفحه۳۷۵ خلاصه روش ها فقط در اینجا۳تاکنتور داریم که ۳تاکنتاکتور بیشتر نیاز است وچون قراراست بارها یکجاتوسط دیزل تغذیه شود یک کنتاکتور بین باراضطراری وبارمعمولی رو نیاز نداریم

#سوال۱۷ تعداد بانک خازن گنگ است، ساختمان نیازی به بانک خازن ندارد ولی اگر تعداد درصورت نیاز را بخواهد، برای هر کنتور یک بانک باید طراحی شود

#سوال۱۸ الف جهت پریزازمینیاتوری۱۶ وجهت روشنایی از۱۰آمپری استفاده می شود. با۳پریز۲آمپری، مینیاتوری۶آمپر جواب می دهد.اما چون آمپراژ پریزرا ۱۶ عنوان کرده مینیاتوری نمی تواندبیشتراز۱۶آمپرباشد، بنظر گزینه الف صحیح ترهست.قبلا درسوال۵آزمون آزمایشی حضوری، مشابه همین تست اما با مدار روشنایی را حل کردیم

#سوال۱۹ ج طبق صفحات مهمی ازمبحث۲۱ که توصیه شده بود مطالعه کنید

#سوال۲۰ الف

#سوال۲۱ ب

#سوال۲۲ د طبق توضیحات صفحه۱۰۱ خلاصه روش ها فقط چون کابل۶۰ استاندارد نیست ازکابل۷۰ استفاده شده وعملا کابل ۳ونیم رشته ای است

#سوال۲۳ الف طبق راهنمای مبحث۱۳ وسوالات تالیفی از راهنما

#سوال۲۴ د طبق صفحه۳۱۷ راهنما وسوالات تالیفی از راهنما

#سوال۲۵ د طبق نکته صفحه۷۶ خلاصه روش ها ونکته فصل۶ وهمچنین مبحث۱۳ در مواقعی نیاز به وسیله حفاظتی در محل انشعاب نیست که طول انشعاب بامقطع کمتراز۳متر بیشتر نباشد

#سوال۲۶ ج طبق مبحث۱۵

#سوال۲۷ ج طبق مبحث۱۵

#سوال۲۸ ب طبق ۱۰ فرمول طلایی فصل خلاصه روش ها با یک جایگذاری قابل حل استحالت اول-الف-۱ پاسخ۳۸٫۴۹ میشه که نرم کلیدبالاترازاون رو یعنی۵۰ انتخاب می کنیم

#سوال۲۹ د سطح مقطع هادی حفاظتی وهادی فاز گزینه ۱و۳ یکسان است

#سوال۳۰ الف طبق توضیحات صفحه ۱۰۱ خلاصه روش ها باید مقطع نول وفاز برابر باشد وباحفظ شرط ایمنی تنها گزینه الف صحیح است وب نمی تواند صحیح باشد

#سوال۳۱ ب جدول صفحه۷ مبحث۲۱ با جستجوی کلیدواژه انتخاب بازرس در کتاب کلیدواژگان

 

#سوال۳۲ الف طبق مبحث۲۲

 

#سوال۳۳  د طبق صفحه۲۵۸ خلاصه روش ها-

#سوال۳۴ ج جدول صفحه۵۰ مبحث۲۱ با کلیدواژه تعداددستگاه تهویه

#سوال۳۵ بادرنظر گرفتن افت در ودیوار آژیر۱۱۵ دسیبل نیاز است که درگزینه ها نیست

#سوال۳۶ ب
#سوال۳۷ ج طبق توضیحات فصل۱۹ خلاصه روش ها
#سوال۳۸ ج دقیقا طبق جدول انتخاب دتکتور صفحه۴۶۷ خلاصه روش ها
#سوال۳۹ د دقیقاطبق نکته پایین صفحه۱۳۷ خلاصه روش ها
#سوال۴۰ ب دقیقا طبق نکته۶ صفحه۲۷۸ کتاب خلاصه روش ها- شک نکنید ب صحیح است توجه داشته باشید که کلیدخودکارمحدود کننده با معمولی فرق میکنه

#سوال۴۱ ب شبیه سوال۲۴آزمون آزمایشی وبا فرمول صفحه۵۲ کتاب خلاصه روش ها قابل حل است.

 

#سوال۴۲ ج

 

#سوال۴۳ ب

 

#سوال۴۴ ج طبق صفحه۴۱۳ راهنما مبحث۱۳ وکتاب تست های تالیفی از راهنما مبحث۱۳

 

#سوال۴۵ د طبق صفحه۲۲۰تا۲۲۳ راهنما مبحث۱۳ وتست های تالیفی کتاب

 

#سوال۴۶ الف طبق شکل صفحه۴۴۹ خلاصه روش ها اگر با حفظ فاصله قبلی بین بلندگوها، ارتفاع زیاد شود، تقاطع دوبلندگودرفاصله بیشتری از زمین رخ می دهد برای حل مشکل باید فاصله بلندگوها را افزایش داد.

 

#سوال۴۷ الف دقیقا متن صریح صفحه ۴۸۶بخش”سیستم های کنترل روشنایی”فصل سیستم های هوشمند کتاب خلاصه

 

#سوال۴۸ د طبق صفحه۲۰ مبحث۱۳ با کمک کلیدواژه”اخلال درتغذیه برق”ازکتاب کلیدواژگان طلایی وهمچنین صفحات۷۶و۳۴۴و۴۲۸ خلاصه روش ها

 

#سوال۴۹ ج

 

#سوال۵۰ د

 

#سوال۵۱ ج طبق مبحث۱۵

 

#سوال۵۲ د طبق صفحه۳۷ مبحث۱۵

 

#سوال۵۳ الف طبق صفحه۱۱۳ فصل۳خلاصه روش ها وهمچنین مبحث۱۵
#سوال۵۴ گزینه ب
#سوال۵۶ الف طبق فصل اول کتاب خلاصه روش ها
#سوال۵۷ ج طبق فصل اول خلاصه روش ها
#سوال۵۸ الف طبق توضیحات کامل صفحه۳۸۰ خلاصه روش ها
#سوال۵۹ ب با ۱۰ فرمول طلایی فصل ۹کتاب خلاصه روش ها با یک جایگذاری
#سوال۶۰ الف طبق توضیحات صفحه۱۹۴و۱۹۵ کتاب خلاصه روش ها

 جهت دانلود سوالات می توانید ازکانال تلگرام نیز اقدام بفرمایید

نکات قبل ازآزمون :

با سلام وعرض خسته نباشید به همه عزیزانی که این مدت را تلاش کردند وزحمت کشیدند، برای همه شما دوستان آرزوی موفقیت دارم.
ما وظیفه خودمی دانیم که نکات لازم را یک شب قبل از آزمون یادآوری کرده تا با آرامش خاطر سرجلسه امتحان حاضر شوید
به امید خداوند منان این دوره بیشترین آمار قبولی مربوط به کاربران سایت آی نماد خواهد بود، لذا نظر شما عزیزان را به نکاتی که در ادامه می آید جلب می کنم:
نکات شب امتحان وقبل از آزمون :
۱-کارت ورود به جلسه خود را پرینت گرفته وکاملا آن را از لحاظ صحت مشخصات وآدرس حوزه امتحانی وغیره… بررسی نمایید
۲-کلیه منابع  ووسایلی که لازم است با خود ببرید آماده نمایید(کارت شناسایی نظام مهندسی-ماشین حساب وچک کردن باطری آن – مداد-پاک کن-تراش و…)
۳-واژگان کلیدی را حتما لیبل گزاری نمایید، به صورتی که برچسب هاکاملا محکم بوده وبراحتی کنده نشوند
۴-درصورت امکان در سیستم آزمون آنلاین تالیفی شرکت نمایید(شرکت درآزمون آنلاین تالیفی رایگان)
۵-سعی کنید مطالب را جمع بندی نموده وخواب راحتی داشته باشید
۶-کلیه مباحث مقررات ملی را براساس مبحث مربوطه شماره گذاری نمایید ودرشت روی آن بنویسید تا درروزآزمون براحتی مبحث مورد نظر را پیداکنید
۷-حتما ساعت همراه خود به جلسه ببرسد
۸- دانلود فایل سوالات تالیفی ومطالبی که درکانال گذاشته شده
۹:دانلود فایل اصلاحیه کتاب ها وقوانین نظارتی
نکات لازم در روزآزمون :
۱-از اولین سوال شروع نموده وبه ترتیب اقدام به تست زنی میکنید، هر گونه روش دیگر به غیر از این غلط می باشد
۲-اگر سوالی احساس کردید که زمان بیش از حداز شمامیگیرد علامت گذاری نموده ومیروید سراغ سوال بعدی، حتی سوال هایی را هم که مطمئنید بلد هستید اما زمان بر هستند نیز شامل این قانون هستند
۳-اگر سوالی جدید بود وتا به حال نمونه آن را حل نکرده بودید، روی آن خط کشیده وبا آرامش وبدون استرس شروع به حل تست بعدی می کنید
۴-صورت تست را کاملا وبا حوصله مطالعه نموده وضمن توجه به مجهول سوال به پارامترها وواحد هایی که در صورت سوال مطرح می شود دقت کنید
۵-خیلی ریلکس وبا آرامش خاطر به سوالات پاسخ بدهید
۶-وقتی به انتهای سوالات رسیدید، مجددا از سوال اول شروع کرده وآن هایی که علامت زدید را حل نمایید وبه همین ترتیب تا آخر
۷-این تفکر اشتباه است که ابتدا سراغ مسائل بروم بعد مقررات یا برعکس، باید ترکیبی وبه ترتیب اقدام نمایید
۸-در درج کلید در پاسخ نامه خیلی دقت کرده وقبل ازآن پاسخ را کامل چک نمایید تا اشتباه نشود
۹- نحوه صحیح استفاده ازکلیدواژه را هم مطالعه نمایید (نحوه صحیح استفاده کلیدواژه کلیک کنید)
۱۰-هروقت احساس کردید استرس بر شما غلبه کرده ، با آرامش چشمان خودرابسته وبا یک نفس عمیق به خود تلقین کنید که من میتوانم، وبا روحیه مضاعف مجدد شروع نمایید(این از لحاظ روانشناسی ثابت شده است)
۱۱: سوال شک دارو شانسی نزنید
۱۲: به هیچ عنوان تقلب نکنید
۱۳: کلیدرا همزمان با حل در پاسخنامه درج کنید
باآرزوی بهترین ها
مرتضی رضایی

دانلود سوالات به همراه کلید اولیه آزمون نظارت برق اسفند۹۵

جهت پیگیری مطالب  آزمون نظام مهندسی برق را درکانال آی نماد دنبال کنید، روی لینک زیرکلیک کنید وسپسJoin را بزنید.

telegram.me/inamadir

 

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

فرم درخواست مشاوره برق

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط پیام تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

جهت درخواست مشاوره و دانلود بسته هدیه رایگان آزمون نظام مهندسی برق عدد 2 را به شماره 90006128 پیامک نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

 

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

 

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

 

از این لینک استفاده نمایید

 
نتایج آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 اعلام شد
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

نتایج آزمون نظام مهندسی اسفند 1402

نتایج آزمون نظام مهندسی مهر 1402 اعلام شد لازم به ذکر است نتایج آزمون‌های موصوف پس از بررسی کامل تمامی درخواست‌های بازنگری به سوالات آزمون ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان و..

ادامه مطلب »
وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402
فیلم های نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند1402

 فیلم پاسخ تشریحی سوال 28 آزمون نظام مهندسی طراحی برق اسفند1402 که به عنوان چالشی ترین سوال تاریخ آزمون نظام مهندسی برق می شود نام برد.

ادامه مطلب »
انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق

انواع برق گرفتگی کدام هستند؟ سوالات نظام مهندسی برق پدیده ای است مربوط به آسیب‌های عضلاتی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.

ادامه مطلب »
كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی

كليد های جداكننده و کلید فیوز در نظام مهندسی تاسیسات برقی كليد جداكننده (ايزولاتور – مجزا كننده) كليد جداكننده زيرِ بار (كليد ايزولاتور زيرِ بار) و کلید فیوز جداکننده

ادامه مطلب »

7 دیدگاه دربارهٔ «بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند۹۵(طراحی ونظارت)»

  1. سلام پاسخ کلیدی منتشر شده.
    سوال ۴۵ نظارت برق اشتباه حل شده.
    پاسخ گزینه ۴ نیست در صورت سوال گفته حداقل ابعاد اتاق.
    لطفا دوستان بررسی کنید.
    ممنون.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo
پیمایش به بالا