تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

توجه داشته باشید که ابتدای هر فصل فهرست بها معمولا ۲ صفحه توضیحات هست که مطالعه همان صفحه هات کفایت می کند.
از قیمت های لیست شده سوالی طرح نمی شود.
اگر فهرست بها ۱۴۰۱ دارید می توانید فایل ۱۴۰۲ را از سایت آی نماد دانلود نموده و با کتاب خود مقایسه نمایید و صرفا توضیحات ابتدای هر فصل را اصلاح نمایید تا نیازی به خرید کتاب جدید نباشد.

تغییرات اعمال شده به شرح زیر می باشد

۱) زیر تمامی تغییرات نسبت به نسخه سال گذشته خط کشده شده Underline شده اند.

۲) دو بند به قرار زیر به بخش «دستورالعمل کاربرد اضافه شده است ۲-۱ بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور استفاده از این فهرست بها در طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح ها و پروژه هاي سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوري که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن اعم از ساخت بهره برداري و نگهداری میباشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود.

الزامی است. ۹۲ در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده ۲۰ قانون برگزاري مناقصات، منظور از برآورد در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازي و اطلاع رسانی مناقصات برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعيين دامنه قيم تهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم و اصلاحیه هاي بعدي آن می باشد

۳) کلیه ی ولتاژهای ۲۲۰ ولت به ۲۳۰ ولت و ولتاژهای ۳۸۰ ولت به ۴۰۰ ولت تغییر پیدا کرده اند.

۴) بهای واحد تمامی ردیف ها افزایش پیدا کرده اند.

۵) در ردیف های ۱۱۲۱۰۱ و ۱۱۲۱۰۲ از فصل ۱۱ عبارت «پریز تلفن سوکتی (RJI) به پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJII و در ردیفهای ۱۱۳۸۰۳ تا ۱۱۳۸۰۵ از همین ،فصل حسگر حرکت سقفی روکار، حسگر حرکت سقفی توکار و حسگر حرکت دیواری توکار به شرح اقلام اضافه شده است.

۶) در مواردی در ویرایش ۱۴۰۱ درجه حفاظت به صورت ۱۶۵ یا IP۲۲ نوشته شده بود که در ویرایش ۱۴۰۲ اصلاح شده و به صورت ۱۲۶۵ 9

IP۲۲ درج شده اند.
۷) در فصل سی و چهارم ردیف ۳۴۰۹۲۳ به شرح نصب تست و راه اندازی اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۲۰۰ تا کمتر از ۵۰۰۰ وات دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP۲۲ و اضافه شده است.

۸) درجه حفاظت برای هر وات پنل خورشیدی فصل سی و پنجم حذف گردیده است.

٩) کنترل کنندههای شارژ PWM واقع در ردیف های ۳۷۰۱۰۱ تا ۳۷۰۱۳۵ از فصل سی و هفتم با راندمان %٩۴% بودهاند که این میزان راندمان به عدد %۷۵ کاهش یافته است.

(۱۰) دو ردیف ۳۸۰۹۲۱ و ۳۸۰۹۲۵ به ترتیب با عناوین «نصب تست و راه اندازی باتری نیکل کادمیم ۲/۱ ولتی ویژه استفاده در سامانه های خورشیدی و «نصب ، تست و راه اندازی باتری نیکل کادمیم ۱۲ ولتی ویژه استفاده در سامانه های خورشیدی به ردیفهای فصل ۳۸ اضافه شده اند.

۱۱)  بند ۴-۵ به شرح زیر به انتهای پیوست .۵ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه اضافه شده است

۴-۵ ردیف های شماره ۴۲۱۴۰۱ تا ۴۲۱۴۰۳ به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره ۵ ضابطه شماره ۷۷۳ با عنوان “دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی

عملیات اجرا شده قابل پرداخت است ردیف های نامبرده در بند فوق عبارت اند از: تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی) و سنگی ،نثببت ،زیراساس اساس و بالاست

پیوست شماره ۵ ضابطه شماره ۷۷۳ با عنوان “دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده قابل پرداخت است ردیفهای نامبرده در بند فوق عبارت اند از: تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایشهاي عمليات خاكريزي معمولی و سنگی تثبیت ،زیراساس اساس و بالاست توسط پیمانکار»، «تجهیز و استقرار یک واحد ،آزمایشگاه و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار و تجهیز و استقرار یک واحد ،آزمایشگاه و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار که با عنوان نوع پیشرفت کار به ردیفهای تجهیز و برچیدن کالا اضافه شدهاند. همچنین یک ردیف به شماره ۴۲۱۵۰۱ از نوع سوم به شرح بیمه حمل تجهیزات در رشته های خطوط زمینی و پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق به این فهرست اضافه شده است.

تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱
تغییرات فهرست بها پایه برق ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

دانلود فایل PDF لیبل فهرست بها

لیبل فهرست بها تاسیسات برقی هدیه به جامعه مهندسی از طرف آی نماد
۲ تا سوال از فهرست بها میاد٫ یک مسئله و یک تئوری
رنگی پرینت بگیر حالش رو‌ببر

نوع تغییر تعداد کد ردیف
تغییر در شرح یا واحد 204 112101، 112102، 113301، 113401، 113402، 113801، 143621، 143622، 143631، 143801، 143802، 143803، 143804، 143805، 143901، 143902، 143903، 143904، 143905، 143906، 144001، 144002، 144003، 144004، 144005، 144006، 144101، 144102، 144103، 144104، 144105، 144106، 144107، 144901، 144902، 144903، 144904، 146201، 146202، 146203، 146204، 146205، 146206، 146207، 146208، 146209، 146210، 146211، 146212، 146301، 146302، 146303، 146304، 146305، 146306، 146307، 146308، 146309، 146310، 146311، 146312، 146401، 146402، 146403، 146404، 146405، 146501، 146502، 146503، 146504، 146505، 146506، 146507، 146508، 146509، 146510، 146601، 146602، 146603، 146604، 146605، 146606، 146607، 146608، 146609، 146610، 146611، 146701، 146702، 146703، 146704، 146901، 146902، 146903، 146904، 146905، 146906، 146907، 146908، 146909، 146910، 146911، 146912، 146913، 146914، 146915، 146916، 146917، 146918، 146919، 146920، 146921، 147001، 147002، 147003، 147004، 147005، 147006، 147007، 147008، 147201، 147204، 149101، 149102، 149103، 149104، 149105، 149106، 149107، 149108، 149109، 149110، 149201، 149202، 149203، 149204، 149205، 149206، 149207، 149208، 149209، 149210، 149211، 149212، 149213، 149214، 151401، 151402، 151403، 151501، 151502، 151503، 153001، 153002، 153003، 153004، 153005، 153006، 153007، 153008، 153009، 153010، 153011، 153012، 153013، 153014، 153015، 153016، 153017، 153018، 153201، 153202، 230701، 230702، 240401، 240402، 240403، 240404، 240701، 240702، 241201، 241601، 261416، 270503، 290218، 340909، 350101، 350301، 350501، 350901، 350903، 370101، 370103، 370109، 370112، 370115، 370118، 370121، 370124، 370127، 370129، 370132، 370135، 380913
اضافه شده 9 113303، 113803، 113804، 113805، ، 360127، 421401، 421402، 421403، 421501
حذف شده 21 013204، 014505، 014804، 014805، 015302، 015403، 015407، 015602، 015605، 015702، 015705، 015903، 015908، 016301، 360101، 360102، 360103، 360104، 360105، 360120، 360125
عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) 14

340228، 340288، 340315، 370101، 370109، 370132، 370228، 370234، 380121، 380201، 380204، 380207، 380210، 380214

حذف قیمت در سال جدید 42

148001، 140107، 140104، 140106، 140110، 140105، 140101، 140102، 140108، 140103، 140109، 150901، 230202، 230201، 230401، 230601، 230602، 261301، 261206، 261101، 261102، 282903، 283601، 283602، 283608، 282606، 282904، 282905، 282603، 282906، 283614، 283612، 282604، 282605، 283620، 282902، 283611، 283617، 282602، 290207، 290206، 290118

قیمت‌دارشده در سال جدید 108 146010، 146924، 147501، 147502، 149102، 149108، 149205، 146703، 142802، 143611، 146231، 146705، 146918، 147201، 149204، 149209، 149212، 146920، 147006، 148803، 149109، 149211، 146921، 147401، 149201، 142501، 143701، 140301، 143612، 144321، 148703، 148705، 146004، 146105، 146706، 149214، 146311، 149106، 149213، 146211، 146310، 149207، 145301، 146919، 147302، 149110، 143631، 145302، 146232، 149104، 149208، 144311، 147007، 147402، 149101، 149103، 149107، 149202، 149203، 149105، 149206، 143602، 149210، 153003، 153004، 153011، 153012، 153018، 153010، 153013، 153014، 153001، 153002، 153005، 170122، 210221، 210406، 210404، 210201، 220101، 232001، 231301، 241101، 260401، 271402، 270503، 270805، 271201، 271701، 271904، 281901، 281801، 281202، 281201، 290121، 340170، 340212، 340201، 340202، 340290، 350501، 370112، 370204، 370135، 370103، 370209، 380124، 380213
درصد رشد 41/17
آزمون نظام مهندسی برق
آزمون نظام مهندسی برق

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهر ۱۴۰۲

ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌ نظام مهندسی ساختمان مهرماه 1402

نشریه 110 از آزمون نظام مهندسی مهر 1402 حذف شد

نتایج آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 اعلام شد

دانلود رایگان پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 1402

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

فرم درخواست مشاوره برق

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط پیام تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

درخواست مشاوره و وبینار آزمون نظام مهندسی برق را رایگان دانلود نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

 

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

 

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

 

از این لینک استفاده نمایید

 
پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
فیلم های نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق

طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق
طول مسیر مشترک کابل شبکه با برق طبق مبحث13مقررات ملی ساختمان، طول مسیر مشترک کابل شبکه بدون شیلد با کابل برق 35 متر می باشد. در این فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق گفته شده که طول مسیر مشترک کابل شبکه شیلددار با کابل برق بدون محدودیت می باشد و حالات مختلف با جزییات کامل تشریح شده است.

ادامه مطلب »
پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق
فیلم های نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق سوالات نظارت شهریور 1401 با موضوع مشخصات قدرت قطع ICU و ICS کلید خودکار که یکی از تست های مفهومی نظام مهندسی می باشد در ویدئو زیر تحلیل و تشریح شده است.

ادامه مطلب »
انواع هادی ها برقدار خنثی حفاظتی هم بندی در آزمون نظام مهندسی برق
کتاب وجزوات آمادگی نظام مهندسی برق
مدیر ارشد آی نماد

انواع هادی ها برقدار خنثی حفاظتی هم بندی در آزمون نظام مهندسی برق

انواع هادی ها برقدار خنثی حفاظتی هم بندی در آزمون نظام مهندسی برق طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان هر سيم يا هادي ديگري كه با نيت برقدار شدن آن در بهره برداري عادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و شامل هادي خنثي نيز مي‌باشد ولي بطور قراردادي هادي مشترك حفاظتي – خنثي (PEN) را شامل نمي شود.

ادامه مطلب »

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا