اصلاحیه واضافات ویرایش دوم کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق(اصلاحیه13تیرماه)

با سلام خدمت کلیه مهندسین وکاربران عزیز سایت آی نماد

[highlight]توجه :اصلاحیه در ویرایش جدید اعمال شده است ونیازی به این تغییرات نیست[/highlight]

احتراما موارداشتباهات تایپی(اصلاحیه) واضافاتی که به درک بیشتر مطالب کتاب کمک خواهدکرد در قالب یک فایل از لینک زیر قابل دانلودخواهد بود

که باید قبل از مطالعه کتاب اصلاح نمایید

(البته در انتهای کتاب همین فایل اصلاحیه به صورت پرینت شده موجود می باشد، اما اگر موجود نبود می توانید فایل را دانلود نمایید)

[highlight]دانلود اصلاحیه واضافات کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق(ویرایش 2)[/highlight]

 علاوه بر فایل دانلودی لطفا مواردزیرنیز اصلاح گردد(اصلاحیه 16خرداد ):

در صفحه ۴۴ کتاب ادامه مسئله ای که صفحه ۳۸ حل شده بود رو به اشتباه ( صفحه ۳۵ ) نوشته، که باید”صفحه ۳۵”رابه”صفحه 38″اصلاح نمایید

صفحه54 نکته بالای صفحه را به صورت شکل زیراصلاح نمایید

edit001

edit2صفحه 30 کتاب درصورت تست سال89 به جای صفحه22 بنویسید صفحه25 وهمچنین در حل همان تست،  صفحه 18 رابه صفحه25 اصلاح نمایید

صفحه ۳۰ خط ۶ بالای صفحه به جای مرحله ۴ در اول خط مرحله ۶ بنویسید

صفحه ۳۷ خط ۴ از پایین بهتر است به جای KT در مخرج کسر از KRT استفاده شود که با ضریب تصحیح دما ﴿ KT ﴾ اشتباه نشود

صفحه ۶۱ خط ۱۱ از بالای صفحه در فرمول به جای ارتفاع چاهک ‘ ارتفاع چاه بنویسید و به جای عمق چاهک , ارتفاع چاهک بنویسید

صحه ۸۴خط 9 از پایین صفحه در حل تست درمخرج کسروضریب Kبه جای 5 , 1.25 بنویسید,ودرخط10ازپایین به جای “فیوزدیرذوب” بنویسید”کلید اتوماتیک” وضریب K=5را به 1.25 اصلاح نمایید.

صفحه ۸۵ خط اخر 500MA به 500mA اصلاح شود

صفحه ۸۷ در نرم استاندارد کلیدهای مینیاتوری ۶۳ را هم اضافه کنید

صفحه ۱۰۳ خط ۸ از پایین در داخل پرانتزعبارت  15KAرابه 15VA اصلاح نمایید

صفحه ۱۰۹ خط ۱۱ در قسمت ارایش ۲ در جواب NLدرمخرج کسر به جای 7 بنویسید3وپاسخ می شود7

صفحه ۱۱۰ خط ۴ از بالای صفحه در حل در مخرج کسر شدت روشناییE به جای ۱۰۰ به ۱۰ اصلاح شود

صفحه 80 خط12 ازپایین به این صورت اصلاح گردد: متداولترین سیستم TN-C-Sمی باشد

 

اصلاحیه های جدید کتاب خلاصه روش های حل سریع ازمون نظام مهندس برق 16 خرداد :

صفحه ۲۲ خط ۹ از بالای صفحه در صورت سوال (تست) به جای ظرفیت 0.8 بنویسیدضریب توان0.8
صفحه ۲۵ خط ۷ از پایین صفحه جای ۱۶ و ۸ را عوض کنید

به این شکل۸ ساعت بار سبک0.57
و۱۶ساعت بار سنگین ۸۲/.

صفحه 102 خط 7 از پایین صفحه  “برای همه موارد” را به “به ندرت” اصلاح کنید
صفحه ۱۴۱ خط ۱۰ از پایین صفحه در اخر “فیوز” را به “پریز” اصلاح کنید
صفحه ۱۴۷ خط ۶از بالای صفحه کل توان خازن به پله های متعدد ….
صفحه ۱۴۹ خط ۴ از بالای صفحه در حل به جای ۹/. باید ۹۴۸/. بگذارید وگرنه جواب ۲۵ بدست نمیاد جواب نادرست بدست می آید
صفحه ۱۶۱ خط ۵ از پایین صفحه در مخرج کسر اینجوری اصلاح کنید به جای ۱۰×۶/۸۷۵ (باید10را به توان منفی 3  نوشت)
صفحه ۱۶۸ خط ۹ از پایین صفحه از لحاظ زمانی را به از لحاظ جریانی اصلاح کنید

 

[highlight]اصلاحیه 6 تیر ماه94:[/highlight]

1: صفحه 68 خط 3از بالا در مخرج کسر حداکثرارتفاع را به تعداد پله ها اصلاح نمایید وهمچنین عدد0.24 را به 24 تغییر دهید

همچنین این نکته را اضافه نمایید که برای محاسبه تعداد پله ها روش دوم بهترومطمئن تر است، اما اگر از روش اول استفاده نمودید باید حتما شرط را نیز بررسی نمایید، در صورتی که روش دوم با فرض حداکثر ارتفاع پله بوده ونیازی به یررسی شرط مذکور ندارد

2: صفحه 148 خط9از بالا tanQ1=تانژانت در ضریب توان مطلوب را بهtanQ2=تانژانت در ضریب توان مطلوب  اصلاح نمایید

3: صفحه 153 خط 2ازآخر ولتاژ فازی را به ولتاژ خطی وکیلوار را به وار اصلاح نمایید

4: صفحه 124 خط 4 از بالا در مخرج کسر رابطه توان بلندگو مقدار 2 را به 10 اصلاح نمایید

5: صفحه 102 خط 7از آخر برای همه موارد را به ندرت اصلاح نمایید

6: صفحه98 خط 2از بالا خاک شنا را به خاک شنی اصلاح نمایید

7: صفحه 99 خط 12 از پایین کل سطر را به صورت زیر اصلاح نمایید:

اگرفاصله پریزهای تغذیه شده ازدومنبع کمتراز5مترباشدبایدازیک منبع وفازتغذیه گردند ودرصورتی می توان مستقل تغذیه شوندکه فاصله آنها ازهم بیشتراز5مترباشد.

8: صفحه0 9 خط 2از بالا نکته زیر را اضافه نمایید:

نکته : برای محاسبه آمپراژ کلید اصلی ترانس از همان فرمول کلید کوپلاژ استفاده می کنیم بشرطی که  عدد 0.5 را از صورت حذف کنیم

9: صفحه 87 نکته 12 را برای اینکه نکته کاملتر شود آن را به صورت زیر اصلاح نمایید

نکته12: به دلیل کوچک بودن توان قطع کلیدمینیاتوری، برای اینکه برای اتصالی بیش ازظرفیت کلیدمحافظت شوندباید هرجااز کلید خودکار مینیاتوری استفاده شودحتماکلیدخودکارمحدودکننده جریان اتصال کوتاه یا فیوز پشتیبان دربالادست(سمت تغذیه)با حداکثر100آمپر به صورت زیراستفاده نمود:

10: 2فرمول دیگربه 8فرمول اضافه شده است که حالت دوم-2 نیز یک تغییر کوچک داشته که حتما باید اصلاح گردد

لطفا برای 2 فرمول اضافه شده وهمچنین  اصلاحیه آن کلیک نمایید

[highlight]اصلاحیه 13تیر[/highlight]

1-صفحه 107خط16 از بالا (روش تستی برای مناسبترین آرایش)را به صورت زیراصلاح نمایید:

جهت بدست آوردن پاسخ دقیق وسریع لطفا خط 16 و17 و18 را خط بزنید واین نکته را به جای آن اضافه نمایید  :  برای محاسبه مناسبترین آرایش برای چراغ ها روش بهتر واصولی تر همان روش 5-4-1-2-روش دوم(روش تستی سریع) می باشد

2-صفحه 76خط3ازبالا (شرط 2)فرمول را طبق شکل زیراصلاح نمایید(اندیس nجامانده وباید اضافه شود)

شرط23-صفحه 47 خط12ازپایین درفرمول افت ولتاژ مسیرAD  ، علامت منها(-)بین دو پرانتز را به اضافه (+) کنید

4-صفحه 37 خط9از پایین این نکته را اضافه نمایید:  درآزمون نظام مهندسی برای محاسبه سطح مقطع ازروش اول(جدولی)استفاده نمایید

[highlight]اصلاحیه 21 تیر ماه 94 چاپ سوم [/highlight]

درصفحه 167 چاپ سوم خط 14 از بالا منظور از جریان اتصال کوتاه کلید ، حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک است نه ماکزیمم جریان اتصال کوتاه

چون در سوال صفحه 168 ماکزیمم جریان اتصال کوتاه بیان شده وآن با ماکزیمم قدرت قطع کلید متفاوت است ونباید این دو با هم اشتباه گرفته شوند

[highlight]اصلاحیه 24 تیر ماه 94 چاپ سوم [/highlight]

صفحه154 چاپ سوم  خط9ازبالا ULولتاژ خطی می باشد

صفحه163 چاپ سوم  خط8ازبالا 10 به توان6×500  را به 10 به توان3×500  اصلاح کنید

[highlight]اصلاحیه چاپ چهارم کتاب[/highlight]

1-فرمول حالت دوم 2الف را طبق شکل لینک زیر اصلاح نمایید(در مخرجSknet یک حرف nاضافه کنید)

شکل کلیک نمایید

2-صفحه 67 خط 2از آخر در مخرج کسر حداکثرارتفاع را به تعداد پله ها اصلاح نمایید وهمچنین عدد0.24 را به 24 تغییر دهید

همچنین این نکته را اضافه نمایید که برای محاسبه تعداد پله ها روش دوم بهترومطمئن تر است، اما اگر از روش اول استفاده نمودید باید حتما شرط را نیز بررسی نمایید، در صورتی که روش دوم با فرض حداکثر ارتفاع پله بوده ونیازی به یررسی شرط مذکور ندارد

3-صفحه 47 خط12ازپایین درفرمول افت ولتاژ مسیرAD  ، علامت منها(-)بین دو پرانتز را به اضافه (+)  کنید

[highlight]اصلاحیه 22 تیر ماه 94 [/highlight]

درصفحه 168 چاپ چهارم خط 17 از بالا منظور از جریان اتصال کوتاه کلید ، حداکثر قدرت قطع جریان اتصال کوتاه کلید اتوماتیک است نه ماکزیمم جریان اتصال کوتاه

چون در سوال صفحه 169 ماکزیمم جریان اتصال کوتاه بیان شده وآن با ماکزیمم قدرت قطع کلید متفاوت است ونباید این دو با هم اشتباه گرفته شوند

صفحه155 چاپ سوم  خط9ازبالا ULولتاژ خطی می باشد

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید:

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

فرم درخواست مشاوره برق

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط پیام تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

جهت درخواست مشاوره و دانلود بسته هدیه رایگان آزمون نظام مهندسی برق عدد 2 را به شماره 90006128 پیامک نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

 

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

 

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

 

از این لینک استفاده نمایید

 

فیلم پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق

فیلم پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق

در این فیلم قبولی نظام مهندسی برق، پاسخ تشریحی سوال 39 آزمون نظام مهندسی نظارت برق دی1401با موضوع زمان قطع وسایل حفاظتی در سیستم tt و سیستم tn به طور کامل تدریس می گردد.

ادامه مطلب »

فیلم پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

فیلم پاسخ تشریحی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

فیلم پاسخ تشریحی سوال28 آزمون طراحی اسفند1402 و سوال آزمون طراحی مهر1402 نظام مهندسی برق به شرح زیر به بیان روش حل سریع و اصولی چالشی ترین سوال تاریخ نظام مهندسی برق می پردازد.

متاسفانه عدم نظارت کافی در فضای مجازی و عدم وجود شرایط اشتغال جوانان باعث بروز افراد غیرمتخصص اصطلاحا پکیج ساز و دخالت در حرفه تخصصی آموزش، نگرانی هایی را از بابت گمراهی داوطلبان ورود به حرفه مهندسی برق ایجاد نموده است.

ادامه مطلب »

15 دیدگاه دربارهٔ «اصلاحیه واضافات ویرایش دوم کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق(اصلاحیه13تیرماه)»

  1. با سلام
   این فایل اصلاحیه (اشتباهات تایپی)ویرایش دوم است، وچندین نکته که برای بعضی از عزیزان شائبه ایجادکرده بود اضافه شده است که به درک بیشتر مطلب کمک کند
   اگر منظور شما اضافات برای ویرایش قدیمی کتاب هست؟ بایدویرایش جدید کتاب را که 100 صفحه به آن اضافه شده وبسیاری از روش ها بهینه شده را تهیه نمایید
   با سپاس

  1. باسلام
   روش های حل کتاب بی نظیر است ودرهیچ کتاب یا جزوه ویا کلاس درسی نخواهید یافت اما بعضا اشتباهات کوچک تایپی در کتاب وجودداشت که اشتباهات تایپی کتاب درسایت قرارگرفته ومی توانید دانلود نمایید
   تا روزآزمون اشتباهات احتمالی نیز اضافه می گردد، برای درج آن مبلغ دریافت نمی گردد وطبیعتا مبلغی هم پرداخت نمی گردد
   موفق باشید

 1. سلام آقاي رضايي
  اولا از كتاب و فيلم بسيار خوبتون بسيار بسيار تشكر و قدرداني ميكنم. دوما راجبه اين اصلاحات گله و شكايت دارم از شما. من كتاب ويرايش دوم و چاپ سوم از شما خريداري كردم(فكر كنم آخرين ويرايش باشه) ولي بعد از اون هم تا حال سه تا اصلاح 17 فروردين و 1 خرداد و 3 خرداد خورده كه آدمو خسته ميكنه و وقتگير هست و آدم مدام بايد سايت شمارو و ايميل از لحاظ تغييرات جديد چك كنه تا خاطر آدم جمع بشه كه اين فكر نكنم خيلي خوب باشه.
  باتشكر

  1. سلام
   خب چون کتاب تازه ویرایش شده طبیعی است که خوانندگان کتاب بعضا اشتباهات تایپی را گوشزد کنند وما هم آن را اطلاع رسانی کنیم
   توجه داشته باشیدشما فقط روش هارادرکتاب می بینید اما درپشت پرده برای هرکدام از این روش ها چندین روز وقت صرف شده وکاربه این گستردگی آن هم با این حجم، بعضا اشتباهات تایپی را هم خواهدداشت، اما اشتباه محاسباتی درکتاب وجودندارد
   البته باید با سایت درارتباط باشیدکه علاوه براصلاحات از مطالب رایگانی که بر سایت قرارمی گیرد مطلع باشید
   توجه داشته باشید آزمون نظام آزمون مشکلی است وبایدبروزبود تا هر سوال احتمالی که طرح می شود را بتوانید حل کنید، به عنوان مثال روش ده فرمول طلایی که اخیرا دیگر کامل شده وهر نوع سوالی را پاسخگوخواهدبودوچون این روش روش ابتکاری بود نیاز به این داشت که در یه بازه زمانی انواع آرایش ها تست شده وجواب خود را پس بدهد که الحمدالله همینطور هم شد،اتفاقا نقطه قوت کتاب این است شما را ترقیب به تکمیل دانسته هایتان می کند

  1. با سلام
   به دلیل اینکه دسته بندی ونظم مطالب سایت به هم نخورد برای هرمطلبی جایگاه خاصی درنظر گرفته شده است
   لطف کنید سوال خود را با ذکر کامل صورت مساله در سیستم پرسش پاسخ(سربرگ اصلی بالای سایت) ذکر نمایید تا توسط دیگر کاربران یا مدیریت سایت پاسخ داده شود
   به امید موفقیت

 2. با سلام و احترام خدمت مهندس رضایی عزیز. کتابتون واقعا فوق العادست ممنون بابت زحماتتون. یه سوال داشتم:
  چرا موتور وقتی اتصال کوتاه میشه شبیه به ژنراتور میشه؟ چه اتفاقی میفته که جهت جریان برعکس میشه و چند برابر ؟
  ممنون

  1. ممنون نظر لطف شماست، البته سوال را در مکان خاص خودش یعنی سیستم پرسش وپاسخ مظرح می نمودید بهتر بود
   موتورها در 5 تا 6 سیکل برای مدت کوتاهی در اتصال کوتاه مشارکت می کنند
   اثبات این موضوع در کتاب های مرجع ماشین های الکتریکی آمده وبه تاسیسات مربوط نمی شود

 3. با سلام

  در اصلاحیه صفحه 76 خط 13 از پایین گفتید که uk را 4 درصد بذاریم ولی در حل کتاب 6 درصد چاپ شده. اگر 4 درصد بگذاریم جواب اشتباه میشود. کدوم درست است؟ در صفحه 14 کتاب هم چیزی که میشه فهمید این است که برای این ترانس هر دو درصد قابل قبول است!

  با تشکر

 4. با سلام. جناب رضایی من اخیرا” با این سایت و همینطور کتاب شما آشنا شدم. و برای اولین بار قصد شرکت در آزمون رو دارم. دو تا نکته هست که میخواستم بگم اول اینکه صفحه اصلی سایت خیلی شلوغه و آدم رو سردرگم میکنه به نظرم اگر نظم منطقی تری داشته باشه بهتره. و دوم اینکه این اصلاحاتی که برای کتاب ارائه میشه اگر بصورت یک فایل PDF برای دانلود باشه و هر بار اصلاحات قبلی رو هم شامل بشه و نامگذاری فایل ها طوری باشه که به راحتی بشه آخرین فایل رو پیدا کرد ، به نظرم خیلی بهتره. با تشکر.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا