آزمون نظام مهندسی آی نماد

منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402

منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402

آزمون نظام مهندسی برق چیست؟

آزمون نظام مهندسی برق 1402 برای ورود به حرفه مهندسی جهت 3 صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا برگزار می گردد و داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسی جهت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته تأسیسات برقی (در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا) باید به طور جداگانه در آزمون نظام مهندسی برق ثبت نام نمایند.

آزمون نظام مهندسی برق چیست؟‌

آزمون رشته تأسیسات برقی (در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا) به صورت تستی برگزار می‌گردد. لذا آزمون نظام مهندسی جهت همه رشته‌ها به صورت جزوه باز می باشد. همچنین، حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی 50 درصد می باشد.

منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق صلاحیت طراحی کدامند؟

منابع آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی، توسط دفتر مقررات ملی ساختمان زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردند. طبق اطلاعیه دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان، منابع آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت طراحی به شرح زیر می باشد:

 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)  – ۱۳۹۵
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) – ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) جهت دانلود کلیک نمایید– ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
 • مبحث بیست‌و‌یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
 • مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریه ۱۱۰ جلد اول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر سوم (ویرایش سوم)
 •  نشریه ۱۱۰ جلد دوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر دوم (ویرایش دوم)
 • فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
  مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
 • کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل در آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب حل طلایی مجموعه سوالات نظام مهندسی برق
 • کتاب چند گام جلوتر از طراح
 • کتاب یک گام جلوتر از طراح
 • کتاب کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب راهنما تصویری مبحث سیزده
 • فهرست بها رشته تاسیسات برقی جدیدا به لیست منابع امسال اضافه شده – 1402

منابع آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت نظارت کدامند؟

منابع آزمون نظام مهندسی برق در صلاحیت نظارت، توسط دفتر مقررات ملی ساختمان زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردند. طبق اطلاعیه دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان، منابع آزمون نظارت نظام مهندسی برق به شرح زیر می باشد:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیئت وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول (تعاریف) – ۱۳۹۲
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) – ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
 • مبحث بیست‌و‌یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
 • مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریه ۱۱۰ جلد اول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر سوم (ویرایش سوم)
 •  نشریه ۱۱۰ جلد دوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر دوم (ویرایش دوم)
 • فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
  مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
 • کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل در آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب حل طلایی مجموعه سوالات نظام مهندسی برق
 • کتاب کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب یک گام جلوتر از طراح
 • کتاب راهنما تصویری مبحث سیزده
 • فهرست بها رشته تاسیسات برقی جدیدا به لیست منابع امسال اضافه شده – 1402

تذکر ۱: اگر تناقضی بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی (از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث) پیدا کردید، مباحث مقررات ملی ساختمان را ملاک عمل قرار دهید.

تذکر ۲: به غیر از ویرایش‌های مذکور در مباحث مقررات ملی ساختمان، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود(برای این مورد، کتاب های کمک آموزشی نشر آی نماد کفایت می کند).

منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402

منابع آزمون اجرا نظام مهندسی برق کدامند؟

منابع آزمون نظام مهندسی برق اجرا طبق اطلاعیه دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان، به شرح زیر می باشند:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیئت وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول (تعاریف) – ۱۳۹۲
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) – ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
 • مبحث بیست‌و‌یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
 • مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریه ۱۱۰ جلد اول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر سوم (ویرایش سوم)
 •  نشریه ۱۱۰ جلد دوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر دوم (ویرایش دوم)
 • نشریه393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
 • آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
 • فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی (برای این مورد کتاب اجرا آزمون نظام مهندسی برق کافی است)
 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
  مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها(برای این مورد منابع کمک آموزشی آی نماد کافی است)
 • کتاب حل طلایی مجموعه سوالات نظام مهندسی برق
 • کتاب کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب راهنما تصویری مبحث سیزده
 • کتاب اختصاصی اجرا آزمون نظام مهندسی برق
 • کتاب یک گام جلوتر از طراح

تذکر ۱: اگر تناقضی بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی (از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث) پیدا کردید، مباحث مقررات ملی ساختمان را ملاک عمل قرار دهید.

تذکر ۲: به غیر از ویرایش‌های مذکور در مباحث مقررات ملی ساختمان، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود(برای این مورد، کتاب های کمک آموزشی نشر آی نماد کفایت می کند).

منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق

داوطلبان شرکت کننده آزمون ورود به حرفه مهندسی رشته برق باید با مطالعه منابع آزمون نظام مهندسی سر جلسه آزمون حاضر شوند. منابع امتحانی آزمون نظام مهندسی 1402 صلاحیت های نظارت، اجرا و طراحی رشته برق به صورت معمولا در تعدادی از مباحث مقررات ملی ساختمان مشترک می باشند.

متقاضیان پروانه اشتغال به کار حرفه مهندسی در هر کدام از صلاحیت هایطراحی، نظارت، اجرا  رشته تاسیسات برق اجباری نیست که قبل از قبول شدن در سازمان نظام مهندسی عضو شوند و این عزیزان می توانند همزمان با ثبت نام و شرکت در آزمون نظام مهندسی برای عضویت در سازمان نظام مهندسی اقدام کنند گرچه پیشنهاد می شود عضویت را به بعد از قبولی موکول نمایند.

منابع آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 1402

شرایط قبولی در آزمون نظام مهندسی برق برای پذیرش نهایی چیست؟

دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی مستلزم این است که داوطلبان بتوانند به پنجاه درصد سوالات آزمون نظام مهندسی از نمره کل آزمون با کسر غلط ها پاسخ بدهند، لذا لازم است که داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق مطالعه مفهومی و هدفمند داشته باشند.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402
منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402

در ادامه لیست مواد آزمونی اعلام شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برای آزمون نظام مهندسی 1402 صلاحیت طراخی رشته برق را ارائه داده ایم.

شرایط ثبت نام در آزمون نظام مهندسی صلاحیت نظارت رشته برق

واجدین شرایط ثبت نام آزمون نظام مهندسی می توانند در 1 یا 2 صلاحیت آزمون نظام مهندسی برق به صورت همزمان ثبت نام کنند.

معمولا هر ساله منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان برق برای هر یک از صلاحیت های نظارت و طراحی به صورت مجزا تعیین می شود.

در ادامه لیست مواد آزمونی اعلام شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برای آزمون نظام مهندسی 1402 صلاحیت نظارت رشته برق را در قالب جدول هم به صورت دانلودی هم به صورت خرید فیزیکی آورده ایم، دلیلش هم آن است که داوطلب باید کتاب های مباحث مقررات ملی ساختمان و کتاب های کمک آموزشی آزمون نظام مهندسی برق را با خود سر جلسه همراه داشته باشد.بنا براین حتما کتاب ها را خریداری و با خود همراه داشته باشید.

کتاب-خلاصه-روش-های-حل-سریع-مسائل-درآزمون-نظام-مهندسی

دانلود رایگان منابع آزمون نظام مهندسی برق

فهرست همه منابع آزمون نظام مهندسی برق در جدول زیر آمده است.لذا می‌توانید این منابع را دانلود نمایید.

فهرست منابع آزمون نظام مهندسی برق لینک های خرید و دانلود منابع آزمون نظام مهندسی برق
مبجث اول نظام مهندسی دانلود مبحث اول مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث دوم نظام مهندسی دانلود مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث سوم نظام مهندسی دانلود مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث ۱۲ نظام مهندسی دانلود مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث ۱۳ نظام مهندسی دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

دانلود رایگان کتاب صوتی مبحث 13 مقررات ملی ساتمان

مبحث ۱۵ نظام مهندسی دانلود مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

خرید کتاب صوتی

مبحث ۱۹ نظام مهندسی دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث ۲۱ نظام مهندسی دانلود مبحث بیست‌ویکم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

مبحث ۲۲ نظام مهندسی دانلود مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی ساختمان

خرید کتاب

فهرست بها واحد پایه رشته تاسیسات برقی
فهرست بها واحد پایه رشته تاسیسات برقی

کتاب فهرست بها رشته تاسیسات برقی جدیدا به لیست منابع امسال اضافه شده – 1402

دانلود فایل PDF فهرست بها

خرید کتاب فهرست بها

نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق
نشریه 110 در آزمون نظام مهندسی برق

نشریه ۱۱۰ جلد اول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر سوم (ویرایش سوم)

 نشریه ۱۱۰ جلد دوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجدید نظر دوم (ویرایش دوم)

جهت دانلود فایل جلد اول نشریه ۱۱۰ کلیک کنید

جهت خرید کتاب چاپی نشریه ۱۱۰ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی کلیک کنید

دوره جامع آموزش مفهومی آزمون نظام مهندسی برق- تحت وب
دوره جامع آموزش مفهومی آزمون نظام مهندسی برق- تحت وب

 

ثبت نام در دوره جامع آموزش مفهومی آزمون نظام مهندسی برق- تحت وب
نظام‌نامه اصول اخلاق حرفه‌ای دانلود نظام‌ نامه اصول اخلاق حرفه‌ای
تصویب‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی دانلود تصویب‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دانلود نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خرید نشریه110
نشریه ۲-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دانلود نشریه ۲-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خرید نشریه110
آئین‌نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی دانلود آئین‌نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق دانلود آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق

پس از برگزاری آزمون نظام مهندسی، دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان سوالات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد تا به عنوان یکی از منابع آزمون نظام مهندسی برق از آن‌ها استنفاده کنند و نتیجه بهتری در آزمون کسب کنند. در ادامه، لینک دسترسی به این آزمون‌ها را آورده‌ایم:

آزمون نظام مهندسی برق
آزمون نظام مهندسی برق

کارنامه های قبولی موسسه آی نماد

شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق

تضمین قبولی در آزمون نظارت برق

تهیه منابع آزمون طراحی نظام مهندسی برق

تهیه منابع آزمون نظارت نظام مهندسی برق

 

جهت تهیه منابع کمک آموزشی به فروشگاه سایت آی نماد مراجعه نمایید

جهت مشاوره رایگان آزمون نظام مهندسی با شماره های زیر تماس بگیرید

مولف و مدرس برق 09129341955 (تماس تلفنی یا تلگرام)

مولف و مدرس معماری 09171847882 (فقط تلگرام یا واتساپ)

منابع آزمون برق

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

منابع معماری

منابع آزمون نظام مهندسی اعم از فیلم و کتاب و ...

کارنامه قبولی

کارنامه های قبولی داوطلبان شرکت کنننده در آزمون

تجربیات شما

انتقادات، تقدیر و نظرات مشتریان قبلی

بسته رایگان

وبینار آزمون نظام مهندسی برق را رایگان دانلود نمایید

جهت تهیه منابع و کتاب های مورد نیاز به فروشگاه سایت مراجعه نمایید و به صورت انلاین اقدام به سفارش نمایید.

از داخل فروشگاه از منو بالا به تفکیک رشته های مختلف می توانید دسته بندی منابع اعم از طراحی، نظارت و اجرا را ببینید

می توانید در واتساپ به شماره 09189102406 در ارتباط باشید.

جهت مشاوره با شماره های زیر در واتساپ یا تماس در ارتباط باشید:

رشته برق : 09129341955

رشته معماری : 09171847882

از این لینک استفاده نمایید

فیلم رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

فیلم رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

فیلم رایگان آزمون نظام مهندسی برق زیر قسمت اول از وبینار رایگان آزمون نظام مهندسی برق می باشد که در مورخ 10 اردیبهشت 1402 توسط انتشارات آی نماد برگزار شده ضبط شده است.
قسمت دوم وبینار رایگان آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق از انتهای صفحه قابل مشاهده است.

ادامه مطلب »

فیلم های آزمون نظام مهندسی برق با بیم دتکتور در سوله ها

فیلم های آزمون نظام مهندسی برق با بیم دتکتور در سوله ها

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق جهت موفقیت و قبولی آزمون نظام مهندسی برق نیازمند آموزش مفید و مفهومی می باشند. آی نماد با تهیه و انتشار فیلم های رایگان آزمون نظام مهندسی برق توانسته در حد امکان این مشکل را مرتفع سازد.

ادامه مطلب »
آزمون نظام مهندسی طراحی معماری اردیبهشت 1402
فیلم های آزمون نظام مهندسی معماری
مدیر ارشد آی نماد

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری اردیبهشت 1402

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری اردیبهشت 1402هم بالاخره برگزار شد و در کمال تعجب یک سری حواشی رو در بر داشت! بزرگترین مسئله ی مبهم در صورت سوالف مشخص نبودنِ تعداد طبقات ساختمانی بود. در واقع به جای مکتوب کردن «پلان طبقه یکم»، نوشته شده بود: «پلان تیپ طبقات» و در همان بدو امر، داوطلب رو گیج میکرد.

ادامه مطلب »

1 دیدگاه دربارهٔ «منابع آزمون نظام مهندسی برق 1402»

 1. بازتاب: علت سردرگمی در آزمون نظام مهندسی برق چیست؟ | انتشارات آی نماد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن